top of page

ממשרדנו: משקיע יפוצה על הפסדיו בבורסה האמריקאית כתוצאה מרשלנות מנהל התיקים

משקיע אשר יוצג על ידי משרדנו תבע חברה אשר מאפשרת מסחר בבורסה האמריקאית באמצעותה וכן את מנהל התיקים אשר עליו המליצה אותה חברה ואשר ניהל בפועל את תיק המניות של הלקוח.

מנהל התיקים השקיע את רוב רובה של ההשקעה במסחר בבורסה האמריקאית בכלל ובאופציות על מניות בפרט, והכל תוך נטילת סיכון בלתי סביר בכספו של התובע והסבת הפסדים כבדים להשקעה.

לאחר הגשת כתב תביעה, הן כנגד החברה והן כנגד מנהל התיקים, סוכם בין הצדדים על פיצוי כספי עבור התובע.


חדשות ומאמרים
עדכונים אחרונים
ארכיון עדכונים ומאמרים
חפש לפי תגיות
bottom of page